I den politiska debatten idag i Sverige är bland annat brottsligheten en dominerande fråga. Den debatten präglas mer av att partierna försöker vinna röster än att försöka komma fram till lösningar, som vilar på saklig och vetenskaplig grund. Allt nog vi som verkar på det lokala planet har all anledning att engagera oss i att minska brottsligheten genom att vidtaga åtgärder som är effektiva på lång och kort sikt.

Vi måste först konstatera att alla samhällen har och har haft brottslighet i olika former. Brottslighet finns i alla delar av samhället. Vi ser banker som ”tvättar” pengar, vi ser riksdagsledmöter, som begår olika brott, vi ser kommunalpolitiker, som fuskar till sig arvoden, vi ser poliser, som stjäl, vi har inbrott och våld i olika former. Vi ser korruption.

Det intressanta är att fokus ligger på inbrott och våld när det gäller mediabevakning och i den politiska debatten. Vad detta kan bero på är intressant att analysera men går utanför vad jag här vill beskriva.

Jag vill inledningsvis lyfta fram vad erfarna poliser och den nuvarande rikspolischefen konstaterat nämligen att vi inte klarar att begränsa brottsligheten om inte alla hjälper till. Att hela tiden hänskjuta problematiken till att det är polisen eller andra skall avhjälpa den brottsliga verksamheten hjälper inte. Självfallet måste samhällets institutioner hjälpa till, men utan de enskilda människornas hjälp kommer det inte att gå.

Inte minst våra kommuner har ett särskilt ansvar. Förskolan, övriga skolan, socialtjänsten, räddningstjänsten med flera har att hjälpa till var och en på sitt sätt. Det måste upprättas åtgärdsplaner, som förses med resurser, och som utvärderas och följs upp. Det är också viktigt att det finns både långsiktiga och kortsiktiga planer men det viktigast är att det görs något konkret och att det inte stannar vid vackra ord. En annan viktigt del handlar om att samordna resurserna.

Här ämnar jag inte behandla det omfattande och komplicerade arbete, som krävs för att på lång sikt få ner brottsligheten i Sverige, utan vill lyfta fram vad som krävs kortsiktigt på den kommunala nivån.

Brottsförebyggande Rådet har bland annat på sin hemsida ett antal råd om hur man skall arbeta. Bland annat är det viktigt att man gör en detaljerad analys över brottsläget för att kunna sätt in åtgärderna på ett effektivt sätt. Det finns då en rad åtgärder och resurser att tillgå. Återigen måste alla invånare och besökare involveras.

Grannsamverkan har en väldokumenterad betydelse för att hindra brott. Här liksom i många andra fall gäller det att engagera föreningar, som tillsammans med fastighetsägare och företagare, kan göra värdefulla insatser.
I det sammanhanget vill jag nämna att det förekommer ett resonemang om att man inte får vara för tydlig med det brottsförebyggande arbetet för då skulle det aktuella området få dåligt rykte och fastighetspriserna skulle sjunka. Är det bättre med redan genomförda brott? Nej här har vi att arbeta med föreställningar, som saknar grund.

Bevakning är nödvändig i olika sammanhang för att bland annat avslöja pågående brott. Bevakningsbolag, föreningar och olika sammanslutningar exempelvis båtsamverkan mot brott, räddningstjänsten, taxi, tidningsbud med flera kan vara viktiga aktörer på samma sätt som kommunpolisen.

Lås och larm är också viktiga, men man måste vara medveten om deras begränsningar. Det är viktigt att de kombineras med andra åtgärder som grannsamverkan och bevakning.

Hundar kan ha en viktigt uppgift, men även här fungerar det bäst i samverkan med andra åtgärder exempelvis stängsel.

Fordonshinder i form av bommar och s k ”grisar” försvårar brottslingar från att komma nära tunga tänkbara stöldgods med olika fordon och försvårar i övrigt framkomligheten, vilket har visat sig effektivt på samma sätt som stängsel.

Information och utbildning är mycket viktigt och vi måste lära oss att inte visats på platser där det finns stor risk för att vi kan bli utsatta för brott. Färgsprej och personligt larm kan vara till hjälp i olika situationer, men den mentala beredskapen och vaksamheten är lika viktiga. Vi måste börja och lära oss att vi lever i en ny tid och att den tiden är förbi när vi kunde lämna ytterdörren olåst.

Avslutningsvis är facebook och de brottsförebyggande grupper, som finns där, viktiga för att skapa vaksamhet och uppmärksamhet när bilar och personer rör sig omotiverat i ett område.

Sist men inte minst GÖR NÅGOT!