Med Åby menas vanligtvis Åby Säteri, men det fanns människor på Åby långt tidigare om man menar den inre delen av Åbyfjorden. Stenåldersgravar och hällristningar i området bär syn för sägen. Personer, som är förknippade med området i äldre tid är medlemmar av släkten Galde, Margareta Huitfeldt, som köpte säteriet 1661, arrendatorn Axel Nykander, som verkade under 1800-talet och arrenderade av Kungliga Huitfeldtska stiftelsen. Denna stiftelse inrättades efter Margaretas död 1683.

På senare tid, som är intimt förknippad med Nordens Ark, finns det anledning att erinra om PeGe Schelander på vars initiativ Nordens Ark bildades. Han var kanslichef på dåvarande Bohusläns Samarbetskommitté och engagerade sig mycket i att försöka utveckla Norra Bohusläns turistverksamhet. Området led av nedläggningarna av stenindustrin, omstruktureringen av konservindustrin och fisket. Det var därför nödvändigt att försöka hitta alternativa sysselsättningar bl a inom turistnäringen. PeGe ligger också bakom satsningarna på Tanumstrand nära Grebbestad och Laholmen i Strömstad.

Den som kom att utveckla Nordens Ark på ett mycket förtjänstfullt sätt var Stiftelsen Nordens Arks första vd Lena Lindén. Hon byggde upp Arken och skaffade finansiärer med stor skicklighet och krönte sin karriär med att få en forskningsanknuten utbildning till Arken. Hennes många tjänsteår och systematiska arbete är nog en viktigt förklaring till att Arken är vad den är idag.

Efter Lena Linden kom nuvarande vd Mats Höggren, som vidarutvecklat Arken i Lindens anda och kraftigt utökat de internationella kontakterna. Arken är en prydnad inte bara för Sotenäs kommun utan också för hela Sverige.

Övanstående är en introduktion till en artikelserie om Åby. I kommande artiklar belyses historien och verksamheterna under de gångna seklerna. Vi skall också närmare beskriva de sociala och ekonomiska förhållanden.

Den här artikeln är skriven för och ursprungligen publicerad i https://fjordarochfolk.se